RISKID RISKID

COSO

Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), het Interne Beheersing Geïntegreerd Raamwerk (Internal control Integrated Framework) uitgevaardigd om ondernemingen en andere organisaties te helpen met het beoordelen en verbeteren van de interne beheersingssystemen. Dit raamwerk is sindsdien verwerkt tot beleid, wet- en regelgeving. Het wordt door duizenden ondernemingen gebruikt om de beheersing te verbeteren met betrekking tot de activiteiten die zich richten op het behalen van de geformuleerde doelen.

De achterliggende gedachte bij COSO’s ondernemingsrisicomanagement is dat iedere onderneming bestaat om waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Alle ondernemingen worden geconfronteerd met onzekerheden, en de uitdaging voor het management is om vast te stellen hoeveel onzekerheid acceptabel is, terwijl er gestreefd wordt naar groeiende aandeelhouderswaarde. Onzekerheid biedt zowel risico’s als kansen met de potentie om zowel waarde te verhogen als uit te hollen. Ondernemingsrisicomanagement stelt het management in staat om op een efficiënte wijze met deze onzekerheid en de hieraan verbonden risico’s en kansen om te gaan, en daarbij de capaciteit om waarde te creëren te versterken.

Waarde wordt gemaximaliseerd als het management een strategie formuleert en doelen stelt om een optimale balans tussen groei, resultaat en gerelateerde risico’s te realiseren en daarbij op effectieve en efficiënte wijze middelen inzetten om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Ondernemingsrisicomanagement omvat:

Afstemmen van risicoacceptatiegraad en strategie
Het management overweegt de risicoacceptatiegraad van de organisatie bij
de evaluatie van de strategische alternatieven, formuleert hierbij behorende doelen en ontwikkelt een mechanisme om verbonden risico’s te beheersen.

Versterken van de beslissingen ten aanzien van de reactie op risico
Ondernemingsrisicomanagement zorgt voor het kader waarbinnen alternatieve reacties op het risico te identificeren en te selecteren – risicovermijding, vermindering, delen en accepteren.

Vermindering operationele verrassingen en verliezen
Ondernemingen vergroten hun vermogen om potentiële gebeurtenissen te identificeren en antwoorden hierop te formuleren om verrassingen en verbonden kosten of verliezen te reduceren.

Identificeren en beheersen van meervoudige en dwars door de organisatie lopende ondernemingsrisico’s
Elke onderneming heeft te maken met een veelheid aan verschillende risico’s die verschillende delen van de organisatie beïnvloeden. Ondernemingsrisicomanagement ondersteunt een effectieve reactie op onderling verbonden gevolgen en integreert reacties op meervoudige risico’s.

Kansen benutten
Door alle mogelijke potentiële gebeurtenissen te overwegen, is het management in staat de kansen te identificeren en proactief de mogelijkheden te benutten.

Verbeteren van de inzet van kapitaal
Het verkrijgen van robuuste risico-informatie stelt het management in staat effectief de kapitaalbehoefte in te schatten en de allocatie van kapitaal te verbeteren.

RISKID verloopt volgens een gestructureerd proces dat past binnen COSO’s raamwerk voor ondernemingsrisicomanagement. Door de verschillende stakeholders op een eenvoudige manier bij de risicoanalyse te betrekken, creëer je draagvlak en bewustzijn, zodat risicomanagement een instrument wordt dat van toegevoegde waarde is voor alle onderdelen van de organisatie. Door het vroegtijdig signaleren van risico’s en daaruit voortvloeiende gevolgen is het pro-actief en kosteneffectief nemen van beheersmaatregelen immers mogelijk. Degene die risico’s het beste beheerst, heeft de beste bedrijfsresultaten!


bron: www.coso.org

Terug naar overzicht >>